header_onderwerp_zorgverleners_bed

Transvisie komt op voor de belangen van de mensen uit de doelgroep.

Collectieve belangenbehartiging

Bij collectieve belangenbehartiging treedt Transvisie op voor en namens de doelgroep om geconstateerde knelpunten aan de orde te stellen bij  overheid, verzekeraars, toezichthouders, genderteams en andere behandelaars.

Transvisie ziet het als haar taak de belangen van transgender mensen en hun naasten te behartigen. We doen dat door deel te nemen aan tal van landelijke en regionale overleggen, maar ook door aan organisaties of de politiek vragen te stellen over onderwerpen die in de praktijk tot problemen leiden, of die in het belang van de doelgroep anders zouden moeten zijn.

Een belangrijk punt is de zichtbaarheid van en de kennis over transgender mensen bij de politiek, verzekeraars en andere organisaties die bij het beleid betrokken zijn. Als degenen die over het beleid moeten beslissen, geen kennis hebben van transgender mensen, dan kunnen ze daar ook nooit de goede besluiten over nemen. Daarom probeert Transvisie de overheid, zorgverzekeraars en andere betrokken organisaties te informeren over de problematiek die transgender mensen en hun naasten ervaren en de beleidsmakers er van te overtuigen dat er voldoende geld en capaciteit nodig is voor begeleiding en behandeling.

Uitgangspunten bij overleggen

Transvisie voert regelmatig en structureel overleg met tal van externe organisaties als zorgverleners, zorgverzekeraars en overheden. Bij deze gesprekken hanteert ze de volgende uitgangspunten:

 • De transgender mens staat centraal.
 • De transgender mens dient op een respectvolle wijze te worden bejegend en te worden aangesproken in het wensgeslacht.
 • De transgender mens moet zelf een coach kunnen aanwijzen die hem het gehele zorgtraject begeleidt.
 • Het bevorderen van het informed consent (autonome beslismodel).
 • Decentrale behandeling waar mogelijk, centrale behandeling waar nodig.
 • Maatwerk, waarbij de keuze van de transgender mens centraal staat is het uitgangspunt.
 • Uitbreiding van en samenwerking binnen de transgenderzorg.
 • Wachttijden zijn zo kort mogelijk.
 • Waar nodig verder verbeteren van de vergoeding van de verschillende behandelingen.
 • Verminderen van beperkend beleid voor operaties (zoals BMI-beleid).
 • Verbeteren van klantvriendelijkheid en bejegening.
 • Stimuleren van de ontwikkeling van de Nederlandse somatische zorgstandaard.

Deze uitgangspunten zijn belangrijk voor Transvisie, dat wil helaas niet zeggen dat ze overal direct omarmd en doorgevoerd worden.

Organisaties waar we regelmatig mee overleggen

Transvisie heeft regelmatig contact met verschillende zorgverleners:

 • genderteams van het Amsterdam UMC en UMC Groningen en andere behandelaars die gespecialiseerd zijn in genderdysforie;
 • betrokken ministeries en beleidsmakers;
 • Zorgverzekeraars;
 • Zorginstituut Nederland (ZiN), Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA);
 • Zusterorganisaties als: TNN, COC, Ieder(In), Rutgers, Centrum voor genderdiversiteit, Stichting Transman etc.
 • WPATH, EPATH.
Individuele belangenbehartiging

Bij individuele belangenbehartiging gaat het om het behartigen van de belangen van een individu, indien er bijvoorbeeld een verschil van mening is met een hulpverlener, een werkgever, een uitkeringsinstantie, een zorgverzekeraar, enz.

De mogelijkheid bestaat dat je voor, tijdens of na je transitie ‘vast’ loopt. Transvisie kan daarbij het volgende voor je doen:
 • er staat veel informatie op deze website, inclusief voorbeeldbrieven die je kunt gebruiken;
 • ons Informatiepunt kan antwoord geven op een aantal vragen (zie contactgegevens).
 • ons Informatiepunt raad je aan elders hulp, veelal in de vorm van juridische ondersteuning (bureau voor rechtshulp, juridisch loket of advocaat) te zoeken.
Klachten over de zorg

Sinds 2017 is de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht. Op basis van deze wet moet elke zorgverlener (tandarts, huisarts, ziekenhuis, etc.) een klachtenfunctionaris hebben en aangesloten zijn bij een geschillencommissie. Patiënten met een klacht kunnen gratis terecht bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Deze kan bemiddelen, de klacht behandelen en hierover een advies uitbrengen aan de zorgverlener. Is de klacht hiermee opgelost, dan is het klaar. Zo niet, kijk dan eens naar de mogelijke vervolgstappen op de website van Kies Beter.nl. Ook kun je je klacht melden bij het Landelijk Meldpunt Zorg. Deze bieden je een luisterend oor, beantwoorden vragen en adviseren over eventuele vervolgstappen.

Ben je niet tevreden met de geboden oplossing, dan kun je van je klacht een geschil maken en dat voorleggen aan de onafhankelijke geschilleninstantie waarbij de zorgverlener is aangesloten. Die instantie doet een uitspraak, waar beide partijen zich aan moeten houden. Je kunt er ook voor kiezen naar de rechter te stappen.

Zorgverleners moeten informatie over hun klachtenregeling op hun website zetten.

4
Meld zorgklachten bij Transvisie

Transvisie hoort het graag van je, wanneer je klachten hebt over bv. het zorgtraject voor transgender mensen of over de wijze waarop derden handelen ten opzichte jou als transgender persoon. Klachten kunnen worden gemeld bij het informatiepunt van Transvisie per email of per brief (zie contactgegevens).

Alle klachten worden geadministreerd. Deze gegevens worden alleen gebruikt waarvoor je ze aanlevert. Klachten worden door Transvisie niet behandeld of afgehandeld. Transvisie neemt ook niet uit jouw naam actie op of tegen je klacht. Wat doet Transvisie dan wel met de gemelde klachten? Transvisie kan de klachten geanonimiseerd benoemen in haar overleggen met beleidsmakers, zorgverleners en zorgverzekeraars om daarmee te bereiken dat de zorg aan transgender personen wordt verbeterd. Het melden van klachten geeft ook duidelijkheid over of een klacht structureel is of incidenteel is.

Belangenbehartiging