bestuur-2

Het bestuur van Transvisie bestaat uit:

Lisa van Ginneken (Voorzitter)

Portefeuille:

 • Belangenbehartiging individueel en collectief (contacten met zorgverleners, ministeries, toezichthouders, zorgverzekeraars, zusterorganisaties, etc.)
 • Onderzoek
 • Pers- en mediacontacten

Wende Hulsteijn (Secretaris)

Portefeuille:

 • Secretariële taken bestuur

Justus Eisfeld (Penningmeester)

Portefeuille:

 • Middelen (subsidie, fondsen, donaties)
 • Administratie
 • ICT

Carien van Rijn (Algemeen bestuurslid)

Portefeuille:

 • Interne organisatie (informatievoorziening (voorlichting, informatiestand, redactie, informatiepunt, Transgender infopunt NL), medewerkers w.o. werving en selecte, huisvesting)
 • Onderling contact (individueel contact en groepsbijeenkomsten (Vrouwengroep, Transgender & geloof, Transgendercafé Enschede, Go, (H)Erkenning)),

Ruben van der Weijden (Algemeen bestuurslid)

Portefeuille:

 • Adviseren over en mede ontwikkelen van toekomstvisie voor Transvisie
 • Uitvoeren actiepunten medewerkers tevredenheidsonderzoek

Jean Lautenslager (Algemeen bestuurslid)

Portefeuille:

 • Adviseren over en mede ontwikkelen van toekomstvisie voor Transvisie;
 • Onderling contact (groepsbijeenkomsten (Mannengroep, TransAnders, BrabantseWalgroep, Trans Anders, Genderhome Groningen, Jongvolwassenengroep))

Jeroen Janssen (Algemeen bestuurslid)

Portefeuille:

 • inwerkperiode, nog geen portefeuille

Stichting Transvisie is op 26 maart 2010 opgericht (statuten-2013). Transvisie heeft een aantal kerntaken (wettelijke en statutaire taken) en daarnaast bedrijfsvoeringstaken.

 • Kerntaken: organiseren van onderling contact, geven van informatie en behartigen van belangen.
 • Bedrijfsvoeringstaken: ondersteunende taken zoals: huisvesting, ICT, vrijwilligersbeleid, fondsen- en donateursbeleid, financiën.

Er is gekozen voor een besturingsmodel waarbij het bestuur als collectief verantwoordelijk is voor de strategie en het beleid van de organisatie. Kerntaken en bedrijfsvoeringstaken zijn ondergebracht in portefeuilles. Elk bestuurslid draagt de verantwoordelijkheid voor het beleid, de uitvoering en verantwoording van de eigen portefeuille. De werkzaamheden binnen een portefeuille worden door of namens de portefeuillehouder uitgevoerd door een of meer vrijwilligers. De portefeuillehouder kan zich (per deelgebied) laten ondersteunen door een coördinator, een commissie, of een of meer vrijwilligers.

Om de visie en missie van Transvisie te realiseren, moeten de kerntaken van Transvisie goed en zorgvuldig worden uitgevoerd. Bij het uitvoeren van deze kerntaken worden vier fasen onderscheiden:

 • Strategische fase: In deze fase worden door het bestuur langjarige keuzes op hoofdlijnen gemaakt. Deze vormen het uitgangspunt voor de beslissingen en keuzes in de beleids- en uitvoeringsfase.
 • Beleidsfase: In deze fase worden door het bestuur korte termijn keuzes gemaakt. De portefeuillehouder die verantwoordelijk is stuurt dit proces aan. Afhankelijk van de inhoud en omvang van zijn portefeuille kan hij delen daarvan opdragen aan een of meer vrijwilligers.
 • Uitvoeringsfase: Staat op de feitelijke uitvoering en planning van de taken.
 • Verantwoordings- en planningsfase: In deze fase wordt door het bestuur verantwoording aan de subsidieverlener, donateurs en vrijwilligers afgelegd over de uitgevoerde activiteiten in het afgelopen jaar door middel van een jaarverslag.

Transvisie heeft een Raad van advies die het bestuur gevraagd en ongevraagd advies geeft over strategie en beleid van de organisatie. De leden van de raad van advies vragen gevraagd en ongevraagd aandacht in hun netwerk voor de doelen van Transvisie. Leden van de Raad van Advies werken onbetaald.

De Raad van Advies van Transvisie bestaat uit:

Mick van Trotsenburg

Mick van Trotsenburg is gynaecoloog/endocrinoloog en tot eind 2015 werkzaam geweest als directeur van het Kennis-en Zorgcentrum voor Genderdysforie van het VUmc (Amsterdam UMC). Hij is verbonden aan het Universtätsklinikum St.Pölten-Lilienfeld, internationaal georiënteerd adviseur op het gebied van transgenderzorg en heeft diverse publicaties op het gebied van (transgender)zorg op zijn naam staan. Sinds jaren is Mick lid van het WPATH Standards of Care Revision Committee en daarbinnen de voorzitter van de werkgroep voor het hoofdstuk Overview. Ook verzorgt hij aan het University College Amsterdam jaarlijks college over Gender Incongruentie, Genderdysforie, de sociale situatie van transgenders en over de medische behandelopties.

Alle werkzaamheden bij Transvisie worden uitgevoerd door vrijwilligers. Er werken ca. 90 mensen. Wat ze met elkaar gemeen hebben is hun ervaringsdeskundigheid, hun gevoel van saamhorigheid en hun enthousiasme om mensen te helpen. Wil je meedoen? Kijk dan op onze pagina ‘vacatures‘, daar vind je naast de vacatures ook een overzicht van bestaande functies bij Transvisie.

De financiële middelen van Transvisie bestaan uit: een subsidie van het fonds PGO (ministerie van VWS), donaties en de levering van producten en diensten.

Transvisie heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Gegevens over de ANBI-status:

Naam Stichting Transvisie centrum voor genderdiversiteit, h.o.d.n. Transvisie
RSIN (Fiscaalnummer) 822264031
Nummer KvK 34388374
Bestuur Zie onder Besturing en Bestuur
Beloningsbeleid Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door onbezoldigde vrijwilligers
Beleidsplan Zie onder Jaarplannen
Doelstelling Behartigen van de belangen van personen met een afwijkende genderidentiteit en hun naasten
Verslaglegging Zie onder Jaarverslagen
Financiële verantwoording Zie onder jaarverslagen

De ANBI-status heeft in de praktijk een aantal voordelen voor zowel Transvisie, als voor haar vrijwilligers en donateurs. Organisaties voor goede doelen, met een ANBI status, zijn volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Ze hoeven geen schenkbelasting te betalen over giften of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ze betalen geen erfbelasting over ontvangen erfenissen (bv. als Transvisie is opgenomen in een testament). Een vrijwilliger of donateur die een gift of donatie aan Transvisie doet kan deze meestal aftrekken bij de inkomstenbelasting.

Transvisie hoort het graag van je, wanneer je klachten hebt over de wijze waarop we ons werk doen.

Melden van klachten over Transvisie

Klachten over Transvisie of vrijwilligers van Transvisie kunnen worden gemeld bij het bureau van Transvisie, per email of per brief (zie contactgegevens). Alle klachten worden geadministreerd. In de Klachtenregeling Transvisie staat waar een melding aan moet voldoen en hoe deze wordt afgehandeld.

Behandeling van een klacht

Klachten over het functioneren van Transvisie of een van haar vrijwilligers worden altijd voorgelegd aan en afgehandeld door het bestuur van Transvisie overeenkomstig de Klachtenregeling Transvisie.