bestuur

Op deze pagina wordt op de onderstaande tabbladen ingegaan op het bestuur van Transvisie, besturing van de organisatie, de Raad van Advies, de strategie, het beleid, de uitvoering en de verantwoording, de medewerkers, de middelen en de ANBI status.

Bestuur

Het bestuur van Transvisie bestaat statutair uit tenminste 3 bestuursleden (voorzitter, secretaris, penningmeester) (Statuten artikel 3, eerste lid onder a), waarvan tenminste twee/derde van het aantal bestuursleden een ‘afwijkende genderidentiteit heeft, of naaste is van ‘zo’n persoon (Statuten, artikel 3, eerste lid, onder b). Bestuurders worden benoemd voor een periode van 4 jaar en zijn onbeperkt herbenoembaar (Statuten artikel 3, derde lid). Er is een rooster van aftreden (Statuten, artikel 3, derde lid).

De bestuursleden zijn ieder verantwoordelijk voor één of meer portefeuilles. Een portefeuillehouder kan een (deel)taak uit zijn portefeuille laten uitvoeren door een ander bestuurslid of onder zijn verantwoordelijkheid laten uitvoeren door een coördinator, een commissie of een poule van medewerkers.

Het bestuur bestaat uit:

Lisa van Ginneken (Voorzitter)

Portefeuille: Voorzitter, Belangenbehartiging individueel en collectief (contacten met zorgverleners, ministeries, toezichthouders, zorgverzekeraars, zusterorganisaties, etc.), Onderzoek & kwaliteit, Contacten met pers en media, E-mail: voorzitter@transvisie.nl

Wende Hulsteijn (Secretaris)

Portefeuille: Secretaris (secretariële taken bestuur), E-mail: secretaris@transvisie.nl

Justus Eisfeld (Penningmeester)

Portefeuille: Penningmeester, Middelen (subsidie, fondsenwerving, donaties), administratie en ICT, E-mail: penningmeester@transvisie.nl

Carien van Rijn (Algemeen bestuurslid)

Portefeuille: Interne organisatie (informatievoorziening, zoals voorlichting, informatiepunt, informatiestand, redactie), medewerkers w.o. werving en selecte, huisvesting), E-mail: interne-organisatie@transvisie.nl

Jan Okhuijsen den Brok (Algemeen bestuurslid)

Portefeuille: Onderling contact (Groepsbijeenkomsten en individueel contact), E-mail: jan.okhuijsen@transvisie.nl

Ruben van der Weijden (Algemeen bestuurslid)

Portefeuille: adviseren over en mede ontwikkelen van toekomstvisie voor Transvisie, E-mail: ruben.vanderweijden@hu.nl

Jean Lautenslager (Algemeen bestuurslid)

Portefeuille: adviseren over en mede ontwikkelen van toekomstvisie voor Transvisie, E-mail: jean.lautenslager@transvisie.nl

Besturing

Transvisie is op 26 maart 2010 opgericht met als rechtsvorm een stichting (statuten-2013). Een stichting heeft geen leden. Transvisie heeft een aantal wettelijke en statutaire taken (kerntaken) en daarnaast een bedrijfsvoeringstaken.

  • Kerntaken: wettelijke en statutaire taken, bestaande uit: organiseren van onderling contact, geven van informatie en behartigen van belangen.
  • Bedrijfsvoeringstaken: ondersteunende taken om de wettelijke taken te kunnen uitvoeren, zoals: huisvesting, ICT, medewerkersbeleid, fondsen- en donateursbeleid, financiën.

Er is gekozen voor een besturingsmodel waarbij het bestuur als collectief verantwoordelijk is voor de strategie en het beleid van de organisatie. Kerntaken en bedrijfsvoeringstaken zijn ondergebracht in vijf portefeuilles, te weten: onderling contact, informatievoorziening, belangenbehartiging, bedrijfsvoering en fondsenwerving. Elk bestuurslid draagt de verantwoordelijkheid voor een of meer portefeuilles, het beleid, de uitvoering en verantwoording daarvan. De werkzaamheden binnen een portefeuille worden door of namens de portefeuillehouder uitgevoerd door een of meer medewerkers. De portefeuillehouder kan zich (per deelgebied) laten ondersteunen door een coördinator, een commissie, of een of meer medewerkers.

Raad van Advies

De Raad van Advies geeft het bestuur van Transvisie gevraagd en ongevraagd advies over strategie en beleid van de organisatie. Verder vragen de leden van de raad van advies gevraagd en ongevraagd aandacht in hun netwerk voor de doelen van Transvisie. Leden van de Raad van Advies werken onbetaald.

De Raad van Advies van Transvisie bestaat uit:

Mick van Trotsenburg

Mick van Trotsenburg is gynaecoloog/endocrinoloog en tot eind 2015 werkzaam geweest als directeur van het Kennis-en Zorgcentrum voor Genderdysforie van het VUmc (Amsterdam UMC). Hij is verbonden aan het Universtätsklinikum St.Pölten-Lilienfeld, internationaal georiënteerd adviseur op het gebied van transgenderzorg en heeft diverse publicaties op het gebied van (transgender)zorg op zijn naam staan. Sinds jaren is Mick lid van het WPATH Standards of Care Revision Committee en daarbinnen de voorzitter van de werkgroep voor het hoofdstuk Overview. Ook verzorgt hij aan het University College Amsterdam jaarlijks college over Gender Incongruentie, Genderdysforie, de sociale situatie van transgenders en over de medische behandelopties.

Beleid en uitvoering

Om de visie en missie van Transvisie te kunnen realiseren, moeten de kerntaken goed en zorgvuldig worden uitgevoerd. Bij het uitvoeren van de kerntaken onderscheiden we vier fasen: strategische fase, beleidsfase, uitvoeringsfase en verantwoordingsfase.

  • Strategische fase: In de strategische fase worden (beleids)keuzes op hoofdlijnen, veelal voor langere tijd gemaakt. Dit is bij uitstek een taak van het bestuur als geheel.  Alle strategische vraagstukken worden aan het bestuur voorgelegd.  De strategische beslissingen vormen het uitgangspunt voor beslissingen die verder in de beleidsfase worden genomen .
  • Beleidsfase: In de beleidsfase worden beleidskeuzes voor de bestuursvergadering ter besluitvorming voorbereid dan wel worden (strategische) besluiten van het bestuur vertaald naar de uitvoering. De betreffende portefeuillehouder stuurt dit proces aan. Afhankelijk van de inhoud en omvang van zijn portefeuille kan hij delen daarvan opdragen aan een of meer medewerkers.
  • Uitvoeringsfase: In de uitvoerende fase wordt het vastgestelde beleid uitgevoerd.
  • Verantwoordingsfase: Jaarlijks leggen de portefeuillehouders eerst verantwoording af aan het bestuur over het gevoerde en nog te voeren beleid. Uiterlijk in maart wordt het jaarverslag over het voorgaande jaar opgesteld. Iedere portefeuillehouder doet hierin verslag van de activiteiten die in zijn portefeuille zijn uitgevoerd. Het bestuur legt vervolgens verantwoording af aan de subsidieverlener in de jaarlijkse subsidieverantwoording en aan de donateurs en medewerkers in de medewerkers- en donateursbijeenkomst van maart.
  • Planning: Aan het eind van het voorgaande jaar, dan wel aan het begin van het betreffende jaar, wordt het jaarplan voor dat jaar opgesteld. Iedere portefeuillehouder neemt in het jaarplan zijn plannen voor dat jaar op.
Medewerkers

Alle werkzaamheden bij Transvisie worden uitgevoerd door vrijwilligers. Er werken ca. 70 medewerkers volledig op vrijwillige basis. Wat ze met elkaar gemeen hebben is hun ervaringsdeskundigheid, hun gevoel van saamhorigheid en hun enthousiasme om mensen te helpen.

Onderstaande functies bestaan bij Transvisie.

Bestuur Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid onderling contact
Algemeen bestuurslid interne organisatie
Algemeen bestuurslid (nader te bepalen)
Coördinatoren Coördinator belangenbehartiging
Coördinator redactie
Coördinator algemene voorlichting en informatiestand
Coördinator scholenvoorlichting
Coördinator informatiepunt en secretariaat
Coördinator ICT
Coördinator onderling contact
Belangenbehartiging Beleidsmedewerker collectieve belangenbehartiging
Beleidsmedewerker individuele belangenbehartiging
Beleidsmedewerker onderzoek en kwaliteit
Groepsbijeenkomsten Groepsbegeleider
Groepsbegeleider-contactpersoon
Informatiepunt en secretariaat Medewerker informatiepunt
Medewerker secretariaat
Redactie Medewerker redactie
Medewerker vormgeving en drukwerk
Medewerker sociale media
Medewerker editen website
Medewerker technisch beheer website
Medewerker beeld
Voorlichting Medewerker Algemene voorlichting
Medewerker scholenvoorlichting
Informatiestand Medewerker informatiestand
Vriendschappelijk bezoek bv. in ziekenhuis Medewerker bezoek
Individuele gesprekken Medewerker individuele gesprekken
Fondsenwerving Medewerker fondsenwerving en donateurs
ICT Medewerker ICT
Boekhouding Medewerker boekhouding

 

 

 

 

 

Transvisie is steeds op zoek naar gemotiveerde mensen die bij ons aan de slag willen. Wil je wat doen? Heb je tijd? Kijk op onze pagina ‘vacatures‘ en meld je aan. Ook als er niet direct een passende vacature bij zit, horen we graag van je.

Vrijwilligerswerk bij Transvisie is niet vrijblijvend. Wanneer je besluit om ons te helpen, dan willen we graag weten voor hoeveel tijd en op welk terrein je je wilt inzetten. Daarom krijgen al onze medewerkers een gesprek en vervolgens een contract aangeboden. In het contract staan de wederzijdse spelregels beschreven. Het contract is een voorwaarde van onze verzekeraar. Met contract ben je tijdens je activiteiten voor Transvisie verzekerd tegen o.m. aansprakelijkheid.

Als medewerker krijg je alle ruimte om je te ontwikkelen in je werk en krijg je de ruimte om mee te denken in het beleid van Transvisie. We organiseren drie maal per jaar een medewerkersbijeenkomst voor alle medewerkers, waarin informatievoorziening en scholing worden aangeboden. Een aantal keren per jaar wordt er een nieuwsbrief uitgegeven voor en door medewerkers, donateurs en andere geïnteresseerden.

Transvisie heeft ten behoeve van de organisatie en het handelen van de medewerkers een Integriteit- en gedragscode vastgesteld. Deze is te vinden en te downloaden op het tabblad ‘Beleid en uitvoering’.

Middelen

De financiële middelen van Transvisie bestaan uit: een subsidie van het fonds PGO (ministerie van VWS), bijdragen van de donateurs (zie onze pagina ‘donateurs’), giften en de levering van producten en diensten.

ANBI

Transvisie heeft de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status.

De ANBI-status heeft in de praktijk een aantal voordelen voor zowel Transvisie, als voor de medewerkers en donateurs. Organisaties voor goede doelen, met een ANBI status, zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Deze organisaties hoeven geen schenkbelasting te betalen over giften of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen ze geen erfbelasting over ontvangen erfenissen (bv. als Transvisie is opgenomen in een testament). Medewerkers of donateurs die een gift of donatie doen aan Transvisie kunnen deze meestal aftrekken bij de inkomstenbelasting.

De belastingdienst onderkent twee soorten giften: ‘gewone giften’ en ‘periodieke giften’. Gewone giften kunnen worden afgetrokken bij de inkomsten belasting. Hiervoor geldt een drempel en een maximum per jaar bij de aftrek. Periodieke giften zijn giften waarvoor een onderhandse schenkingsakte wordt opgemaakt, waarin staat dat jaarlijks een x-bedrag van ongeveer gelijke grootte wordt geschonken voor de duur van tenminste 5 jaar. De belastingdienst heeft hiervoor een formulier opgesteld. Voor periodieke giften gelden geen drempels of maxima bij de aftrek voor de inkomstenbelasting. Zie verder de informatie van de belastingdienst over dit onderwerp. E.e.a. geldt ook voor giften in natura.

Gegevens over de ANBI-status:

Naam Stichting Transvisie centrum voor genderdiversiteit, h.o.d.n. Transvisie
RSIN (Fiscaalnummer) 822264031
Nummer KvK 34388374
Bestuur Zie onder Besturing en Bestuur
Beloningsbeleid Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door onbezoldigde vrijwilligers
Beleidsplan Zie onder Jaarplannen
Doelstelling Behartigen van de belangen van personen met een afwijkende genderidentiteit en hun naasten
Verslaglegging Zie onder Jaarverslagen
Financiële verantwoording Zie onder jaarverslagen