Transvisie verzorgt:

Onderling contact

Transvisie organiseert onderling contact (bijeenkomsten en individueel contact) om elkaar te ondersteunen en te helpen. Beide worden uitgevoerd door ervaringsdeskundige vrijwilligers, die zelf te maken hebben alle vormen van transgenderzijn. De bijeenkomsten zijn voor alle transgender mensen, genderzoekers, voor mensen die vragen hebben over hun genderidentiteit en voor hun partners, ouders, broers en zussen. Individueel contact is er in verschillende vormen: via telefoon of e-mail, via een één op één gesprek of via bezoek in het ziekenhuis. Zie verder onder onze categorie ‘onderling contact‘.

Informatievoorziening

Transvisie geeft informatie over alle vormen van transgenderzijn en de gevolgen daarvan op het leven van mensen. Informatie wordt verstrekt via:

Voorlichting

Op verzoek kunnen ervaringsdeskundige vrijwilligers voorlichting geven op locatie. We onderscheiden daarin:

 • Voorlichting bij het basis- en voortgezet onderwijs: deze wordt verzorgd, bv. bij de coming-out van een transgender kind of jongere, door ervaringsdeskundige ouders. Een verzoek om voorlichting op een school kan worden gemaild naar scholenvoorlichting@transvisie.nl.
 • Algemene voorlichting bij opleidingen, instellingen of organisaties: deze wordt verzorgd door ervaringsdeskundige vrijwilligers. Een verzoek om voorlichting kan worden gemaild naar coordinator_voorlichting@transvisie.nl.

Hoe werkt het:

 • De betreffende coördinator neemt contact op met de aanvrager om te horen wat de specifieke wensen en vragen zijn.
 • De coördinator maakt een match met een van de vrijwilligers uit de poule voorlichters.
 • Deze vrijwilliger neemt contact op met de betreffende organisatie om de voorlichting verder vorm te geven.
 • De mogelijkheid bestaat dat Transvisie aan het verzoek om voorlichting te geven, niet kan voldoen, in dat geval zal het verzoek worden afgewezen.
 • Aan het geven van voorlichting zijn kosten verbonden:
  • een school, dan wel de aanvrager (ouder) van de voorlichting, betaalt altijd de reiskosten van de voorlichter;
  • een maatschappelijke (niet commerciële) organisatie betaalt € 50,- per dagdeel, plus de reiskosten van de voorlichter;
  • een commerciële organisatie en een professionele zorginstelling betaalt € 100,- per dagdeel, plus de reiskosten van de voorlichter;
  • de te betalen bijdrage kan hoger zijn indien een specifieke invulling van de voorlichting (maatwerk) wordt gevraagd.

Belangenbehartiging

Transvisie komt op voor de belangen van de doelgroep als dat noodzakelijk of wenselijk is, door middel van regelmatig overleg met genderteams en andere behandelaars, zorgverzekeraars, beleidsmakers bij de overheid en zusterorganisaties. Zie ook onder de categorie ‘belangenbehartiging‘.

Transvisie is een organisatie die zich inzet voor mensen met vragen rond hun genderidentiteit en voor hun familie, naasten en relevante omgeving. Transvisie is formeel een patiëntenorganisatie.

Transvisie heeft als rechtsvorm een stichting, met een bestuur en statuten en ontvangt voor haar activiteiten een subsidie van het ministerie van VWS. Daarnaast ontvangt Transvisie donaties en giften en heeft inkomsten uit de verkoop van producten en diensten.

Alle activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers. Veelal zijn dit ervaringsdeskundigen, die op de een of andere wijze gerelateerd zijn aan de doelgroep.

Er zijn twee organisaties binnen het vakgebied van transgenders met de naam ‘Transvisie’ te weten: ‘Transvisie’ en ‘Transvisie Zorg van PsyQ’. Voor veel mensen is dat onduidelijk. Wat zijn de overeenkomsten en wat de verschillen tussen deze organisaties? Beide organisaties hebben een gemeenschappelijke geschiedenis en komen voort uit dezelfde organisatie. Vanaf 2010 zijn deze organisaties zelfstandig, ieder een andere richting ingeslagen, waarbij beide organisaties andere taken zijn gaan uitvoeren. De gemeenschappelijkheid zit hem nog in de doelgroep, de genderidentiteit en de naam.

Transvisie

Transvisie is dé patiëntenorganisatie voor en door transgender mensen, die zich inzet voor mensen met vragen rondom hun genderidentiteit en voor hun familie, naasten en relevante omgeving. Transvisie is geen hulpverlenende instantie, maar werkt alleen met vrijwilligers.

PsyQ - Transvisie Zorg

Transvisie Zorg is een GGZ-organisatie die behoort tot PsyQ en psychologische en psychosociale hulpverlening en zorg biedt aan mensen met genderidentiteitsvragen en hun omgeving.

Onze visie is: Streven naar een inclusieve samenleving waarin mensen met vragen rondom hun genderidentiteit een volwaardige plaats innemen.

Onze missie is: Het welzijn van mensen met vragen rondom hun genderidentiteit bevorderen en een bijdrage leveren aan de versterking van hun positie in de samenleving.

Bij het werken aan onze missie laten we ons leiden door onze kernwaarden: objectief – deskundig – betrokken – zorgvuldig – laagdrempelig – veilig. Deze kernwaarden moeten herkenbaar zijn in het handelen en communiceren van Transvisie. Het bestuur van Transvisie is hierop aan te spreken.

Onze idealen zijn dat het in de nabije toekomst vanzelfsprekend is dat:

 • ieder mens de ruimte heeft om de eigen genderidentiteit te onderzoeken en daar op eigen wijze uiting aan te geven;
 • ieder transgender persoon toegang heeft tot de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats, door een zorgverlener met de vereiste deskundigheid;
 • ieder transgender persoon zelfbeschikkingsrecht heeft en dus, in overleg met betrokken zorgverleners, zelf aard en mate van de behandeling, kan bepalen;
 • ieder transgender persoon toegang heeft tot de arbeidsmarkt op basis van kennis en ervaring, ongeacht genderexpressie.

Het bestuur van Transvisie heeft met behulp van de Theorie of Change methodiek haar idealen en doelstellingen voor de komende periode geformuleerd. Een en ander is te lezen in visie-2018-2048.

5