logo

Patiëntenorganisatie Transvisie richt zich op mensen met vragen rondom hun genderidentiteit en op hun familie, naasten en relevante omgeving.

Wie zijn wij?

Patiëntenorganisatie Transvisie zet zich in voor mensen met vragen rond hun genderidentiteit en voor hun familie, naasten en relevante omgeving. Transvisie is opgericht in 2010 met als doel het behartigen van de belangen van transgender mensen. Tot 1 januari 2011 maakte Transvisie deel uit van een landelijk project van Humanitas.

Transvisie heeft als rechtsvorm een stichting, met een stichtingsbestuur en statuten en ontvangt voor haar activiteiten een subsidie van het ministerie van VWS. Daarnaast heeft zij inkomsten van donateurs en giften.

Alle activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers. Veelal zijn dit ervaringsdeskundige medewerkers die op de een of andere wijze gerelateerd zijn aan de doelgroep.

Wat doen wij?

Patiëntenorganisatie Transvisie heeft een aantal kernactiviteiten:

Zelfhulp

Zelfhulp in de vorm van bijeenkomsten in groepsverband en individueel contact onder leiding van ervaringsdeskundige vrijwilligers. Dit zijn mensen die zelf te maken hebben alle vormen van transgenderzijn. De bijeenkomsten zijn voor alle transgender mensen, genderzoekers, voor mensen die vragen hebben over hun genderidentiteit en voor hun partners, ouders, broers en zussen.

Informatievoorziening

Transvisie geeft informatie over alle vormen van transgenderzijn en de gevolgen daarvan op het leven van mensen. Informatie wordt verstrekt:

Voorlichting

Op verzoek kunnen ervaringsdeskundige medewerkers voorlichting geven op locatie. We onderscheiden daarin:

 • Voorlichting bij het basis- en voortgezet onderwijs: door ervaringsdeskundige ouders bv. bij de coming out van een transgender kind of transgender jongere. Verzoeken om voorlichting op scholen kunnen worden gemaild naar Silvia silvia@transvisie.nl, die deze voorlichting organiseert.
 • Voorlichting bij instellingen of organisaties: door ervaringsdeskundige medewerkers. Verzoeken om voorlichting kunnen worden gemaild naar de coördinator voorlichting, Jean, Jean@transvisie.nl, die deze voorlichtingen organiseert.
 • Degene die de voorlichting namens Transvisie organiseert neemt contact op met de aanvrager om te horen wat de specifieke wensen en vragen zijn en kijkt dan of hij een match kan maken met een van de medewerkers uit de poule voorlichters.
 • De mogelijkheid bestaat dat Transvisie niet aan het verzoek om voorlichting te geven kan voldoen, in dat geval zal het verzoek worden afgewezen.
 • Aan het geven van voorlichting zijn kosten verbonden:
  • Scholen betalen de reiskosten van de voorlichter;
  • Maatschappelijke (niet commerciële) organisaties betalen € 50,- per dagdeel, plus reiskosten;
  • Commerciële organisaties en professionele zorginstellingen betalen € 100,- per dagdeel, plus reiskosten.

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging, zowel collectief als individueel. Opkomen voor het collectief als dat noodzakelijk of wenselijk is, door middel van regelmatig overleg met genderteams en andere behandelaars, verzekeraars, beleidsmakers bij de overheid en zusterorganisaties. Ondersteuning van het individu als zijn of haar belangen zijn geschaad. Dat kan door ofwel zelf advies of informatie te geven ofwel het doorverwijzen van iemand naar een meer passende organisatie.

Onze naam

Er zijn twee organisaties binnen het vakgebied van transgenders met de naam ‘Transvisie’ te weten: ‘Patiëntenorganisatie Transvisie’ en ‘Transvisie Zorg van PsyQ’. Voor veel mensen is dat onduidelijk. Wat zijn de overeenkomsten en wat de verschillen tussen deze organisaties? Beide organisaties hebben een gemeenschappelijke geschiedenis en komen voort uit dezelfde organisatie. Vanaf 2010 zijn deze organisaties zelfstandig, ieder een andere richting ingeslagen, waarbij beide organisaties andere taken zijn gaan uitvoeren. De gemeenschappelijkheid zit hem nog in de doelgroep, de genderidentiteit en de naam.

Patiëntenorganisatie Transvisie

Patiëntenorganisatie Transvisie is dé patiëntenorganisatie voor en door transgender mensen, die zich inzet voor mensen met vragen rondom hun genderidentiteit en voor hun familie, naasten en relevante omgeving. De patiëntenorganisatie is geen hulpverlenende instantie.

PsyQ - Transvisie Zorg

Transvisie Zorg is een GGZ-organisatie die behoort tot PsyQ en psychologische en psychosociale hulpverlening en zorg biedt aan mensen met genderidentiteitsvragen en hun omgeving.

Visie en missie

Onze visie is: Streven naar een inclusieve samenleving waarin mensen met vragen rondom hun genderidentiteit een volwaardige plaats innemen.

Onze missie is: Het welzijn van mensen met vragen rondom hun genderidentiteit bevorderen en een bijdrage leveren aan de versterking van hun positie in de samenleving.

Kernwaarden

Bij het werken aan onze missie laten we ons leiden door onze kernwaarden: objectief – deskundig – betrokken – zorgvuldig – laagdrempelig – veilig. Deze kernwaarden moeten herkenbaar zijn in het handelen en communiceren van de patiëntenorganisatie. Het bestuur wil hierop aanspreekbaar zijn.

Idealen en doelen

Onze idealen zijn dat het in de nabije toekomst vanzelfsprekend is dat:

 • ieder mens de ruimte heeft om de eigen genderidentiteit te onderzoeken en daar op eigen wijze uiting aan te geven;
 • iedere transgender persoon toegang heeft tot de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats, door een zorgverlener met de vereiste deskundigheid;
 • iedere transgender persoon zelfbeschikkingsrecht heeft en dus, in overleg met betrokken partijen, zelf de aard en de mate van de behandeling, kan bepalen;
 • iedere transgender persoon toegang heeft tot de arbeidsmarkt op basis van kennis en ervaring, ongeacht genderexpressie.

Het bestuur van Transvisie heeft met behulp van de Theorie of Change methodiek haar idealen en doelstellingen voor de komende periode geformuleerd. Uitgaande van de geformuleerde doelstelling over 30 jaar is terug geredeneerd naar tussen-doelstellingen en stappen die genomen moeten worden om deze doelstellingen te bereiken. Een en ander is te lezen in visie-2018-2048.