In Medisch, nieuws, Politiek

In het werkprogramma van de gezondheidsraad 2019 staat een hoofdstuk opgenomen over de noodzakelijke verbetering van de transgenderzorg.De Gezondheidsraad gaat onderzoeken hoe de problemen rondom de transgenderzorg kunnen worden opgelost. Hiermee hopen zij de zorg aan transgender mensentoekomstbestendig te kunnen maken.

Hieronder de letterlijke tekst van het betreffende stuk uit het werkprogramma:

‘2.4 Transgenderzorg zorgvuldig inrichten
Transgenders zijn mensen die zich niet (helemaal) thuis voelen in het lichaam waarin ze zijn geboren en die lijden onder het verschil tussen hun geboortegeslacht en de genderidentiteit die zij willen aannemen. Rond de zorg voor transgenders spelen diverse urgente vraagstukken. De laatste jaren is er sprake van een sterk toenemende zorgvraag, niet alleen in Nederland maar ook in ons omringende landen. Hierdoor is een structureel capaciteitstekort ontstaan in de transgenderzorg, met lange wachttijden voor start van de behandeling en tussen verschillende behandelstappen. Welke duiding kan worden gegeven aan de groeiende zorgvraag? In welke mate zal deze groei naar verwachting doorzetten? Hoe kan het zorgaanbod aansluiten bij de zorgvraag, mede met het oog op medisch noodzakelijke zorg? Welke cultureel-maatschappelijke, ethische en mogelijk financiële uitgangspunten spelen daarbij een rol? Wat is nodig voor innovatie, kennisontwikkeling en opleidingen? Op verzoek van de minister voor MZS zal de Gezondheidsraad aandacht schenken aan al deze aspecten en advies uitbrengen over een passende en toekomstbestendige transgenderzorg’.

Het volledige werkprogramma