In Medisch, nieuws, Transvisie

Op de valreep van 2017 is de Kwaliteitsstandaard Psychische Transgenderzorg (volledige tekst onderaan dit bericht) gepubliceerd. Deze kwaliteitsstandaard wil de kwaliteit van de psychische zorg aan transgender personen verbeteren. De standaard is bedoeld voor alle beroepsgroepen die in de werkgroep vertegenwoordigd zijn (bijvoorbeeld psychologen, psychiaters en seksuologen).

De standaard is in de eerste helft van 2017 inhoudelijk afgerond en daarna voorgelegd aan alle betrokken organisaties met het verzoek deze standaard te autoriseren. Met autoriseren wordt bedoeld dat deze organisaties achter de inhoud van de standaard staan. Transvisie is dat ook gevraagd.

Transvisie is van het begin af aan betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze standaard. Er spraken heel veel andere partijen mee en dat maakte het niet eenvoudig om een grote invloed te kunnen nemen. Gelukkig zijn we er – met name in de eindfase van het proces – wel in geslaagd een aantal belangrijke uitspraken in de standaard te krijgen. Wat er nu ligt is niet de door ons gedroomde zorgstandaard. De inhoud en diepgang strekken niet zo ver als onze ambities. De standaard brengt wel een aantal voor ons belangrijke punten onder de aandacht en agendeert expliciet vervolgprocessen om verder te verdiepen.

Wat positief is aan de standaard:

 • Erkenning van non-binaire transgenders en naasten als doelgroep.
 • Erkenning van het belang van psychosociale zorg.
 • Brede behandelfocus (niet enkel op diagnostiek van genderdysforie) en aandacht voor co-existente problemen.
 • Peer review én informed consent (ook bekend als autonoom beslismodel) beiden benoemd als mogelijkheid voor indicatiestelling.
 • Aandacht voor samenwerking in de keten, decentralisatie en het delen van dossiers.
 • Concrete, acceptabele normen voor wachttijd voor psychische en somatische zorg genoemd.

Wat tegenvalt in de standaard:

 • Inhoud van psychosociale zorg ontbreekt (helemaal buiten scope geplaatst).
 • Inhoud van zorg voor transgenders en naasten is erg globaal beschreven.
 • Er wordt aan hulpverleners/behandelaars weinig concreet handelingsperspectief geboden.
 • Aanbevelingen zijn veelal bestuurlijk van aard en weinig concreet en inhoudelijk.
 • Bevat hier en daar niet-neutrale formuleringen waarmee impliciet en zonder onderbouwing een voorkeur wordt gesuggereerd voor de werkwijze van de academische multidisciplinaire zorgcentra.

Het proces biedt op dit moment geen ruimte meer om onze hogere ambities te realiseren. Dat vinden we jammer. Alles overwegende heeft het

bestuur van Transvisie toch besloten de Kwaliteitsstandaard Psychische Transgenderzorg te autoriseren. De standaard zet een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda en het implementatieplan kan als breekijzer fungeren om onderwerpen bij de zorgverleners en beleidsmakers onder de aandacht te houden. Wat dat laatste betreft: half januari komen de belangrijkste psychische zorgverleners op initiatief van Transvisie bij elkaar om verdere stappen te gaan afspreken om verbeteringen in de zorg te implementeren.

 

Via deze weg wil het bestuur de leden van de werkgroep bedanken die hebben meegelezen en meegedacht.

Hier is de volledige tekst te downloaden: kwaliteitsstandaard-transgenderzorg-18122017