In nieuws, Politiek

Transvisie heeft vandaag de minister van Rechtsbescherming, dhr S. Dekker, een brief gestuurd, waarin Transvisie een gewijzigd standpunt inneemt ten aanzien van het leeftijdscriterium voor het aanpassen van de geslachtsregistratie.

Transvisie bepleit nu in de aan te passen Transgenderwet geen minimumleeftijd meer op te nemen. Een verzoek tot aanpassing voor transgender personen onder de 16 jaar zou zonder tussenkomst van de rechter moeten kunnen worden uitgevoerd, in dezelfde laagdrempelige administratieve procedure als die de minister thans voorstelt voor volwassen transgender personen.

De omstandigheden die tot dit gewijzigde standpunt hebben geleid komen voort uit de voorstellen die de minister doet in de brief aan de Tweede Kamer van 10 april 2019, n.a.v. de evaluatie van de Transgenderwet. (Zie ook onze berichtgeving op 11 april jl). De minister stelt daarin voor de deskundigenverklaring te laten vervallen en laat ook de mogelijkheid open herhaald te wijzigen. Deze wijzigingen geven volgens Transvisie voldoende waarborgen, reden waarom Transvisie een ander standpunt heeft ingenomen. Transvisie motiveert dat als volgt:

  • Door het vervallen van de deskundigenverklaring bestaat er geen gevoelige koppeling meer tussen de aanpassing van de geslachtsregistratie en een eventuele somatische behandeling.
  • De mogelijkheid tot herhaald wijzigen biedt meer ruimte voor de gemiddeld genomen iets meer fluïde genderidentiteit op jongeren leeftijd.
  • Een grote groep ouders is voorstander van afschaffing van de minimumleeftijd, wanneer de wijziging eenvoudig kan worden teruggedraaid.
  • Er zijn duidelijke mensenrechtelijke argumenten om jongere transgender personen dezelfde mogelijkheid te geven als volwassen transgender personen en cisgender kinderen.
  • Het welzijn van jongere transgender personen profiteert van de mogelijkheid het geslacht en de nieuwe naam te laten erkennen.

De volledige brief aan de minister is hier te lezen.

Transvisie steunt TNN en COC in hun pogingen de Transgenderwet nog verder te verbeteren.