WIE ZIJN WIJ?

Patiëntenorganisatie Transvisie is opgericht in 2010 met als doel het behartigen van de belangen van transgender mensen. Tot 1 januari 2011 maakte de patiëntenorganisatie deel uit van een landelijk project van Humanitas. De patiëntenorganisatie is een stichting, met een stichtingsbestuur en statuten en ontvangt voor haar activiteiten een subsidie van het ministerie van VWS. Daarnaast heeft zij inkomsten van donateurs en giften. Alle activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers. Veelal zijn dit ervaringsdeskundige medewerkers die op de een of andere wijze gerelateerd zijn aan de doelgroep.

WAT DOEN WIJ?

Patiëntenorganisatie Transvisie heeft een drietal kernactiviteiten:

  1. zelfhulp;
  2. informatievoorziening;
  3. belangenbehartiging.

1. Zelfhulp in de vorm van bijeenkomsten in groepsverband en individueel contact. Beide vormen worden uitgevoerd door ervaringsdeskundige vrijwilligers. Mensen die zelf te maken hebben alle vormen van transgenderzijn. De zelfhulp is er voor alle transgender mensen, voor mensen die vragen hebben over hun genderidentiteit en voor hun partners, ouders, broers en zussen.

2. Informatievoorziening over alle vormen van transgenderzijn en de gevolgen daarvan op het leven van mensen, aan zowel transgender mensen, als aan hun directe omgeving. Informatie wordt verstrekt in de vorm van telefonisch en e-mail contact met ons informatiepunt, Facebookpagina, website, folders, brochures en voorlichting.

3. Belangenbehartiging, zowel collectief als individueel. Opkomen voor het collectief als dat noodzakelijk of wenselijk is, door middel van regelmatig overleg met genderteams en andere behandelaars, verzekeraars, beleidsmakers bij de overheid en zusterorganisaties. Ondersteuning van het individu als zijn of haar belangen zijn geschaad. Dat kan door ofwel zelf advies of informatie te geven ofwel het doorverwijzen van iemand naar een meer passende organisatie.

HOE ZIT HET MET DE NAAM TRANSVISIE?

Er zijn twee organisaties binnen het vakgebied van transgenders met de naam ‘Transvisie’ te weten: ‘Patiëntenorganisatie Transvisie’ en ‘Transvisie Zorg van PsyQ’. Voor veel mensen is dat onduidelijk. Wat zijn de overeenkomsten en wat de verschillen tussen deze organisaties? Beide organisaties hebben een gemeenschappelijke geschiedenis en komen voort uit dezelfde organisatie. Vanaf 2010 zijn deze organisaties zelfstandig, ieder een andere richting ingeslagen, waarbij beide organisaties andere taken zijn gaan uitvoeren. De gemeenschappelijkheid zit hem nog in de doelgroep, de genderidentiteit en de naam.

Patiëntenorganisatie Transvisie is dé patiëntenorganisatie voor en door transgender mensen, die zich inzet voor mensen met vragen rondom hun genderidentiteit en voor hun familie, naasten en relevante omgeving. De patiëntenorganisatie is geen hulpverlenende instantie.

Transvisie Zorg is een GGZ-organisatie die behoort tot PsyQ en psychologische en psychosociale hulpverlening en zorg biedt aan mensen met genderidentiteitsvragen en hun omgeving.

letters