Patiëntenorganisatie Transvisie richt zich op: mensen met vragen rondom hun genderidentiteit, hun familie, naasten en relevante omgeving en werkt vanuit een visie met een missie, heeft kernwaarden, idealendoelstellingen en beleidsvoornemens.

VISIE

Streven naar een inclusieve samenleving waarin mensen met vragen rondom hun genderidentiteit een volwaardige plaats innemen.

MISSIE

Het welzijn van mensen met vragen rondom hun genderidentiteit bevorderen en een bijdrage leveren aan de versterking van hun positie in de samenleving.

KERNWAARDEN

Bij het werken aan deze missie laten we ons leiden door onze kernwaarden, te weten: objectief – deskundig – betrokken – zorgvuldig – laagdrempelig – veilig. Deze kernwaarden moeten herkenbaar zijn in het handelen en communiceren van de patiëntenorganisatie. Het bestuur wil hierop aanspreekbaar zijn.

IDEALEN

Onze idealen zijn dat het in de nabije toekomst vanzelfsprekend is dat:

 • ieder mens de ruimte heeft om de eigen genderidentiteit te onderzoeken en daar op eigen wijze uiting aan te geven;
 • elke transgender toegang heeft tot de juiste zorg op het juiste moment, op de juiste plaats, door een zorgverlener met de vereiste deskundigheid;
 • elke transgender in overleg met betrokken partijen zelf de aard en de mate bepalen van de behandeling die ze willen ondergaan;
 • elke transgender toegang heeft tot de arbeidsmarkt op basis van kennis en ervaring, ongeacht genderexpressie.

DOELSTELLINGEN

Onze doelstellingen zijn:

 • het bevorderen van goede transgenderzorg vanuit het perspectief van de doelgroep, waarbij de cliënt centraal staat, maatwerk wordt geleverd en de wachttijden acceptabel en zo kort mogelijk zijn;
 • het bevorderen dat de cliënt zijn eigen coach kan aanwijzen gedurende het transitietraject;
 • het bevorderen van een informed consent;
 • het bevorderen van een respectvolle bejegening van de transgender waarbij deze wordt aangesproken in het wensgeslacht;
 • het bevorderen van meer decentralisatie in de zorg: decentrale behandeling waar mogelijk, centrale behandeling waar nodig;
 • het bevorderen en organiseren van contact tussen mensen uit de doelgroep, waardoor ze herkenning en erkenning vinden;
 • een kenniscentrum zijn voor en over de doelgroep in relatie tot genderidentiteitsvragen.

BELEIDSVOORNEMENS 2017

Onze beleidsvoornemens voor de periode 2017 zijn:

 • het actief monitoren van wat er speelt binnen de doelgroep;
 • het toezien op en ondersteunen van goede en integrale transgenderzorg, onder meer door het deelnemen aan de werkgroepen die een psychosociale en curatieve zorgstandaard opstellen;
 • het betrokken zijn en blijven bij relevante overlegstructuren op het gebied van transgenderzorg en –welzijn;
 • het verbeteren van de samenwerking tussen T-organisaties;
 • het verbeteren van de zichtbaarheid en vindbaarheid van Patiëntenorganisatie Transvisie, onder meer in de media.