Patiëntenorganisatie Transvisie richt zich op: mensen met vragen rondom hun genderidentiteit en op hun familie, naasten en relevante omgeving. Transvisie werkt vanuit een visie met een missie, heeft kernwaarden, idealen, doelstellingen en beleidsvoornemens.

VISIE

Streven naar een inclusieve samenleving waarin mensen met vragen rondom hun genderidentiteit een volwaardige plaats innemen.

MISSIE

Het welzijn van mensen met vragen rondom hun genderidentiteit bevorderen en een bijdrage leveren aan de versterking van hun positie in de samenleving.

KERNWAARDEN

Bij het werken aan deze missie laten we ons leiden door onze kernwaarden, te weten: objectief – deskundig – betrokken – zorgvuldig – laagdrempelig – veilig. Deze kernwaarden moeten herkenbaar zijn in het handelen en communiceren van de patiëntenorganisatie. Het bestuur wil hierop aanspreekbaar zijn.

IDEALEN

Onze idealen zijn dat het in de nabije toekomst vanzelfsprekend is dat:

 • ieder mens de ruimte heeft om de eigen genderidentiteit te onderzoeken en daar op eigen wijze uiting aan te geven;
 • elke transgender toegang heeft tot de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats, door een zorgverlener met de vereiste deskundigheid;
 • elke transgender zelfbeschikkingsrecht heeft en dus, in overleg met betrokken partijen, zelf de aard en de mate van de behandeling, kan bepalen ;
 • elke transgender toegang heeft tot de arbeidsmarkt op basis van kennis en ervaring, ongeacht genderexpressie.

DOELSTELLINGEN

Onze doelstellingen zijn:

 • bevorderen van goede transgenderzorg vanuit het perspectief van de doelgroep, waarbij: de cliënt centraal staat, maatwerk wordt geleverd en de wachttijden acceptabel en zo kort mogelijk zijn;
 • bevorderen dat de cliënt zijn eigen coach kan aanwijzen gedurende het transitietraject;
 • bevorderen van een informed consent;
 • bevorderen van een respectvolle bejegening van de transgender mens waarbij deze wordt aangesproken in het wensgeslacht;
 • bevorderen van meer decentralisatie in de zorg: decentrale behandeling waar mogelijk, centrale behandeling waar nodig;
 • bevorderen en organiseren van contact tussen mensen uit de doelgroep, waardoor ze herkenning en erkenning vinden;
 • een kenniscentrum zijn voor en over de doelgroep over genderidentiteitsvragen.

BELEIDSVOORNEMENS 2017

Onze beleidsvoornemens voor de periode 2017 zijn:

 • actief monitoren van wat er speelt binnen de doelgroep;
 • toezien op en ondersteunen van goede en integrale transgenderzorg, onder meer door het deelnemen aan de werkgroepen die een psychosociale en curatieve zorgstandaard opstellen;
 • betrokken zijn en blijven bij relevante overlegstructuren op het gebied van transgenderzorg en –welzijn;
 • verbeteren van de samenwerking tussen T-organisaties;
 • verbeteren van de zichtbaarheid en vindbaarheid van Patiëntenorganisatie Transvisie, onder meer in de media.