Patiëntenorganisatie Transvisie richt zich op: mensen met vragen rondom hun genderidentiteit en op hun familie, naasten en relevante omgeving. Transvisie werkt vanuit een visie met een missie, heeft kernwaarden, idealen, doelstellingen en beleidsvoornemens.

VISIE

Streven naar een inclusieve samenleving waarin mensen met vragen rondom hun genderidentiteit een volwaardige plaats innemen.

MISSIE

Het welzijn van mensen met vragen rondom hun genderidentiteit bevorderen en een bijdrage leveren aan de versterking van hun positie in de samenleving.

KERNWAARDEN

Bij het werken aan deze missie laten we ons leiden door onze kernwaarden, te weten: objectief – deskundig – betrokken – zorgvuldig – laagdrempelig – veilig. Deze kernwaarden moeten herkenbaar zijn in het handelen en communiceren van de patiëntenorganisatie. Het bestuur wil hierop aanspreekbaar zijn.

IDEALEN EN DOELSTELLINGEN

Onze idealen zijn dat het in de nabije toekomst vanzelfsprekend is dat:

 • ieder mens de ruimte heeft om de eigen genderidentiteit te onderzoeken en daar op eigen wijze uiting aan te geven;
 • elke transgender toegang heeft tot de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats, door een zorgverlener met de vereiste deskundigheid;
 • elke transgender zelfbeschikkingsrecht heeft en dus, in overleg met betrokken partijen, zelf de aard en de mate van de behandeling, kan bepalen ;
 • elke transgender toegang heeft tot de arbeidsmarkt op basis van kennis en ervaring, ongeacht genderexpressie.

Het bestuur van Transvisie heeft met behulp van de Theorie of Change methodiek haar idealen en doelstellingen voor de komende periode geformuleerd. Uitgaande van de doelstelling over 30 jaar is teruggeredeneerd naar tussendoelstellingen en stappen die genomen moeten worden om deze doelstelling te bereiken. Een en ander is te lezen in toc-visie-2018-2048.

We dragen in onze overleggen met derden uit dat we staan voor:

 • goede transgenderzorg vanuit het perspectief van de doelgroep, waarbij:
  • de cliënt centraal staat;
  • maatwerk wordt geleverd;
  • de wachttijden acceptabel en zo kort mogelijk zijn;
  • indicatiestelling door middel van een informed concent wordt ingevoerd;
  • de cliënt gedurende het transitietraject zijn eigen coach kan aanwijzen;
  • meer decentralisatie van de zorg: decentrale behandeling waar mogelijk, centrale behandeling waar nodig;
 • een respectvolle bejegening van de transgender mens waarbij deze wordt aangesproken in het wensgeslacht;
 • het bevorderen en organiseren van contact tussen mensen uit de doelgroep, waardoor ze herkenning en erkenning vinden;
 • het zijn kennis- en informatiecentrum over genderidentiteitsvragen voor en over de doelgroep .