Besturing

Patiëntenorganisatie Transvisie is op 26 maart 2010 opgericht met als rechtsvorm een stichting (statuten-2013). Een stichting heeft geen leden. Transvisie heeft een aantal wettelijke en statutaire taken (kerntaken) en aantal taken inzake de bedrijfsvoering t.b.v. de organisatie zelf

  • Kerntaken: wettelijke en statutaire taken, bestaande uit: organiseren van lotgenotencontact (onder andere door zelfhulpgroepen), geven van informatie en behartigen van belangen.
  • Bedrijfsvoeringstaken: ondersteunende taken om de wettelijke taken te kunnen uitvoeren, zoals: huisvesting, ict, medewerkersbeleid, donateursbeleid, financiën.

Er is gekozen voor een besturingsmodel waarbij het bestuur als collectief verantwoordelijk is voor de strategie en het beleid van de organisatie.  Kerntaken en bedrijfsvoeringstaken zijn ondergebracht in vier portefeuilles, te weten: lotgenotencontact, informatievoorziening, belangenbehartiging en bedrijfsvoering. Elk bestuurslid draagt de verantwoordelijkheid voor een of meerdere portefeuilles, het beleid, de uitvoering en verantwoording daarvan. De uitvoering van de werkzaamheden binnen een portefeuille vindt plaats door of namens de portefeuillehouder door een of meer medewerkers. De portefeuillehouder kan zich (per deelgebied) laten ondersteunen door een coördinator, een commissie, of een of meer medewerkers.

Strategie, beleid, uitvoering en verantwoording

Om de visie en missie van Transvisie te kunnen realiseren, moeten de kerntaken goed en zorgvuldig worden uitgevoerd. Bij het uitvoeren van de kerntaken onderscheiden we vier fasen: strategische fase, beleidsfase, uitvoeringsfase en verantwoordingsfase.

  • Strategische fase: In de strategische fase worden (beleids)keuzes op hoofdlijnen, veelal voor langere tijd gemaakt. Dit is bij uitstek een taak van het bestuur als geheel.  Alle strategische vraagstukken worden aan het bestuur voorgelegd.  De strategische beslissingen vormen het uitgangspunt voor beslissingen die verder in de beleidsfase genomen worden.
  • Beleidsfase: In de beleidsfase worden beleidskeuzes voor de bestuursvergadering ter besluitvorming voorbereid dan wel worden (strategische) besluiten van het bestuur vertaald naar de uitvoering. De betreffende portefeuillehouder in het bestuur stuurt dit proces. Afhankelijk van de inhoud en omvang van zijn portefeuille kan hij delen daarvan opdragen aan een of meer medewerkers.
  • Uitvoeringsfase: In de uitvoerende fase wordt het vastgestelde beleid uitgevoerd door de organisatie.
  • Verantwoordingsfase: Jaarlijks leggen de portefeuillehouders twee keer verantwoording af aan het bestuur over het gevoerde en nog te voeren beleid. Uiterlijk in maart wordt het jaarverslag over het voorgaande jaar opgesteld. Iedere portefeuillehouder doet verslag van de activiteiten die in zijn portefeuille zijn uitgevoerd. In november wordt jaarplan voor het komende jaar opgesteld. Ieder portefeuillehouders doet verslag van zijn plannen voor het komende jaar. Het bestuur legt verder verantwoording af aan de subsidieverlener in de jaarlijkse subsidieverantwoording en aan de donateurs en vrijwilligers in het klankbordoverleg van maart.

Bestuur

Het bestuur bestaat statutair uit tenminste 3 bestuurders (Statuten artikel 3, eerste lid onder a), waarvan tenminste twee/derde van het aantal bestuurders een “afwijkende genderidentiteit” heeft, of naasten zijn van personen met een “afwijkende genderidentiteit” (Statuten, artikel 3, eerste lid, onder b). Het bestuur heeft een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd (Statuten, artikel 3, tweede lid). Bestuurders worden benoemd voor een periode van 4 jaar en zijn onbeperkt herbenoembaar (Statuten artikel 3, derde lid). Er is een rooster van aftreden (Statuten, artikel 3, derde lid).

In de praktijk heeft Patiëntenorganisatie Transvisie momenteel een bestuur (bestuur@transvisie.nl) dat bestaat uit vier of vijf bestuurders, die verantwoordelijk zijn voor een of meer portefeuilles. Een portefeuillehouder kan een (deel)taak uit zijn portefeuille laten uitvoeren door een ander bestuurslid of onder zijn verantwoordelijkheid laten uitvoeren door een coördinator, commissie of poule van medewerkers.

Lisa van Ginneken (Voorzitter)

Voorzitter: het gezicht van de organisatie en zelf transgender. De voorzitter zit bestuursvergaderingen voor, onderhoudt  contacten met andere organisaties (zorgverleners, ministeries, toezichthouders, zorgverzekeraars, zusterorganisaties, etc) in het kader van de collectieve belangenbehartiging en met de pers. De voorzitter is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de eigen portefeuille(s) en het afleggen van verantwoording aan het bestuur over het gevoerde beleid.

Portefeuille: zelfhulpgroepen (Jongvolwassenengroep, TransAnders, Transgender en geloof, Genderkind en ouders) / Externe contacten / Belangenbehartiging collectief en individueel / Zorgstandaarden / Contacten met de media / Vluchtelingen E-mail: voorzitter@transvisie.nl

Jean Lautenslager (Secretaris)

Secretaris: voert taken t.b.v. de bestuursvergaderingen uit (agenda opstellen, uitnodigen uitsturen, bijwonen bestuursvergaderingen, notulen opstellen, reserveren ruimte en catering, archiveren stukken), voert namens Transvisie de correspondentie van Transvisie, tenzij afhandeling toekomt aan een andere portefeuillehouder, initieert het opstellen van het jaarplan en jaarverslag en heeft daar de eindredactie over. Is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de eigen portefeuille(s) en het afleggen van verantwoording aan het bestuur over het gevoerde beleid.

Portefeuille: zelfhulpgroep (Mannengroep) en individueel contact (vriendschappelijk bezoek, individuele gesprekken) / Informatievoorziening (website, sociale media, drukwerk, nieuwsbrieven), voorlichting en communicatie (w.o. huisstijl) E-mail: secretaris@transvisie.nl

Ruben van der Weijden (Penningmeester)

Penningmeester: primair verantwoordelijk voor de uitvoering van het financieel beleid van Transvisie, aanvragen en verantwoorden van subsidies, beheer bankrekening(en), het betalingsverkeer, de boekhouding, het opstellen van jaarcijfers, financieel verslag en begroting en het bewaken van de uitputting van de begroting. Woont de bestuursvergaderingen bij en is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de eigen portefeuille(s) en het afleggen van verantwoording aan het bestuur over het gevoerde beleid.

Portefeuille: zelfhulpgroepen (Vrouwengroep, (H)Erkenning, Genderhome Groningen, Transgendercafé Enschede) / Externe contacten / Bedrijfsvoering (financiën, donateurs, vrijwilligers, informatiepunt/secretariaat, huisvesting, ICT, klachtenafhandeling, kwaliteitszorg) E-mail: penningmeester@transvisie.nl

Petra van Dijk (Algemeen bestuurslid)

Algemeen bestuurslid: bijwonen bestuursvergaderingen, verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de eigen portefeuille(s) en het afleggen van verantwoording aan het bestuur over het gevoerde beleid.

Portefeuille: Externe contacten, E-mail: petra@transvisie.nl

Vacature (Bestuurslid fondsenwerving)

Bestuurslid fondsenwerving: bijwonen bestuursvergaderingen, verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de eigen portefeuille(s) en het afleggen van verantwoording aan het bestuur over het gevoerde beleid.

Portefeuille: fondsenwerving en verder nader in te vullen