Patiëntenorganisatie Transvisie heeft de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status.

VOORDELEN VAN DE ANBISTATUS

Een ANBI-status heeft in de praktijk een aantal voordelen voor zowel de patiëntenorganisatie, als voor de vrijwillige medewerkers of donateurs. Organisaties voor goede doelen, met een ANBI status zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Deze organisaties hoeven geen schenkbelasting te betalen over een gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen en betalen geen erfbelasting over ontvangen erfenissen (bv. als Patiëntenorganisatie Transvisie wordt opgenomen in een testament). Medewerkers of donateurs die een gift (bv. niet uit betalen reiskosten) of donatie doen aan de patiëntenorganisatie kunnen deze in een aantal gevallen aftrekken bij de inkomstenbelasting.

De belastingdienst onderkent twee soorten giften: gewone giften en periodieke giften. Gewone giften kunnen worden afgetrokken bij de inkomsten belasting. Hiervoor geldt een drempel en een maximum bij de aftrek. Periodieke giften zijn giften waarvoor een onderhandse schenkingsakte wordt opgemaakt, waarin staat dat jaarlijks een x-bedrag van ongeveer gelijke grootte wordt geschonken voor de duur van tenminste 5 jaar. De belastingdienst heeft hiervoor een formulier opgesteld. Voor periodieke giften gelden geen drempels of maxima bij de aftrek voor de inkomstenbelasting. Zie verder de informatie van de belastingdienst over dit onderwerp. E.e.a. geldt ook voor giften in natura.

GEGEVENS T.B.V. DE ANBISTATUS

Naam Stichting Transvisie centrum voor genderdiversiteit, h.o.d.n. Patiëntenorganisatie Transvisie
RSIN (Fiscaalnummer) 822264031
Nummer KvK 34388374
Bestuur Zie onder Besturing en Bestuur
Beloningsbeleid Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door onbezoldigde vrijwilligers
Beleidsplan Zie onder Jaarplannen
Doelstelling Behartigen van de belangen van personen met een afwijkende genderidentiteit en hun naasten
Verslaglegging Zie onder Jaarverslagen
Financiële verantwoording Zie onder Middelen