MELD KLACHTEN OVER DE ZORG BIJ TRANSVISIE

Patiëntenorganisatie Transvisie hoort het graag van je, wanneer je klachten hebt over bv. het zorgtraject voor transgender mensen of over de wijze waarop derden handelen ten opzichte jou als transgender. Klachten kunnen worden ingediend bij het informatiepunt/secretariaat van de patiëntenorganisatie per email info@transvisie.nl of per brief aan het postadres. Alle klachten worden geadministreerd. Klachten over derden worden altijd kortgesloten met de klager, evenals de actie die daarop volgt. Die acties kunnen van geval tot geval verschillen (individuele belangenbehartiging, collectieve belangenbehartiging, geen actie).

WAT KUN JE DOEN ALS JE NIET TEVREDEN BENT OVER DE BEHANDELING DOOR EEN ZORGVERLENER?

Sinds 2017 is de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht. Op basis van deze wet moet elke zorgverlener (tandarts, huisarts, ziekenhuis) een klachtenfunctionaris hebben en aangesloten zijn bij een geschillencommissie. Patiënten met een klacht kunnen gratis terecht bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Deze kan bemiddelen, de klacht behandelen en hierover een advies uitbrengen aan de zorgverlener. Is de klacht hiermee opgelost, dan is het klaar. Is de patiënt niet tevreden met de geboden oplossing dan kan hij van zijn klacht een geschil maken en dat voorleggen aan de onafhankelijke geschilleninstantie waarbij de zorgverlener is aangesloten. Die instantie doet een uitspraak waaraan beide partijen zich moeten houden. De patiënt kan eer ook voor kiezen naar de rechter te stappen. Zorgverleners moeten informatie over hun klachtenregeling op hun website zetten.

4