MELD KLACHTEN OVER DE ZORG BIJ TRANSVISIE

Patiëntenorganisatie Transvisie hoort het graag van je, wanneer je klachten hebt over bv. het zorgtraject voor transgender mensen of over de wijze waarop derden handelen ten opzichte jou als transgender persoon. Klachten kunnen worden gemeld bij het informatiepunt/secretariaat van Transvisie per email info@transvisie.nl of per brief naar het postadres. Alle klachten worden geadministreerd. Klachten worden door Transvisie niet behandeld. Transvisie neemt niet uit jouw naam actie op of tegen je klacht. Wat doet Transvisie dan wel met de gemelde klachten? Transvisie kan de klachten geanonimiseerd benoemen in haar overleggen met beleidsmakers, zorgverleners en zorgverzekeraars om daarmee te bereiken dat de zorg aan transgender personen wordt verbeterd. Het melden van klachten geeft ook duidelijkheid over of een klacht structureel is of incidenteel is.

WAT KUN JE DOEN ALS JE NIET TEVREDEN BENT OVER DE BEHANDELING DOOR EEN ZORGVERLENER?

Sinds 2017 is de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht. Op basis van deze wet moet elke zorgverlener (tandarts, huisarts, ziekenhuis, etc.) een klachtenfunctionaris hebben en aangesloten zijn bij een geschillencommissie. Patiënten met een klacht kunnen gratis terecht bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Deze kan bemiddelen, de klacht behandelen en hierover een advies uitbrengen aan de zorgverlener. Is de klacht hiermee opgelost, dan is het klaar. Kijk dan eens over de mogelijke vervolgstappen op de website van Kies Beter.nl. Ook kun je je klacht melden bij het Landelijk Meldpunt Zorg. Deze bieden je een luisterend oor, beantwoorden vragen en adviseren over eventuele vervolgstappen.

Is de patiënt niet tevreden met de geboden oplossing, dan kan hij van zijn klacht een geschil maken en dat voorleggen aan de onafhankelijke geschilleninstantie waarbij de zorgverlener is aangesloten. Die instantie doet een uitspraak waaraan beide partijen zich moeten houden. De patiënt kan eer ook voor kiezen naar de rechter te stappen. Zorgverleners moeten informatie over hun klachtenregeling op hun website zetten.

4