Patiëntenorganisatie Transvisie ziet het als haar taak de belangen van transgender mensen en hun naaste omgeving te behartigen. We doen dat door deel te nemen aan tal van landelijke en regionale overleggen, maar ook door, aan organisaties of de politiek vragen te stellen over onderwerpen die in de praktijk tot problemen leiden, of die in het belang van de doelgroep anders zouden moeten zijn.

KENNIS OVER GENDERDYSFORIE

Een belangrijk punt is de zichtbaarheid van en kennis over transgender mensen bij de politiek, bij verzekeraars en andere organisaties die bij het beleid betrokken zijn. Als degenen die over het beleid moeten beslissen, geen kennis hebben over transgender mensen, dan kunnen ze daar ook nooit de goede besluiten over nemen. Daarom probeert Transvisie de overheid, de zorgverzekeraars en andere betrokken organisaties te informeren over de problematiek die transgender mensen ervaren en de beleidsmakers er van te overtuigen dat er voldoende geld en capaciteit nodig is voor begeleiding en behandeling.

overleg

UITGANGSPUNTEN BIJ GESPREKKEN EN OVERLEGGEN

Het bestuur van Transvisie voert regelmatig en structureel overleg met tal van externe instanties als zorgverleners, zorgverzekeraars en overheden. Bij deze gesprekken hanteert ze de volgende uitgangspunten:

 • De transgender staat centraal.
 • De transgender dient op een respectvolle wijze te worden bejegend en te worden aangesproken in het wensgeslacht.
 • De transgender moet zelf een coach kunnen aanwijzen die hem het gehele zorgtraject begeleidt.
 • Het bevorderen van het informed consent.
 • Meer decentralisatie: decentrale behandeling waar mogelijk, centrale behandeling alleen waar nodig.
 • Transvisie is i.v.m. de risico’s tegen zelfmedicatie. Daar waar onverhoopt toch sprake is van zelfmedicatie moet het behandelend ziekenhuis ondersteunend optreden.
 • Maatwerk bij de transitie.
 • Wachttijden zijn zo kort mogelijk.
 • Waar nodig verder verbeteren van de vergoeding van de verschillende behandelingen, medicijnen (hormonen) of hulpmiddelen (pruiken, laser- behandelingen).
 • Verbeteren van beperkend beleid voor operaties (zoals BMI-beleid).
 • Verbeteren van klantvriendelijkheid en bejegening.
 • Stimuleren van de ontwikkeling van de Nederlandse psychosociale en somatische zorgstandaard

Deze uitgangspunten zijn belangrijk voor Transvisie, dat wil helaas niet zeggen dat ze overal direct omarmd en doorgevoerd worden.

vergaderen-2

ORGANISATIES WAAR WE REGELMATIG MEE OVERLEGGEN

Transvisie heeft regelmatig contact met verschillende zorgverleners:

 • genderteams van VUmc en UMCG over beleid en werkwijze;
 • Transvisie Zorg (PsyQ), Stepworks, Genderteam Zuid Nederland en andere vrij gevestigde psychologen die gespecialiseerd zijn in genderdysforie;
 • Zorginstituut Nederland (ZiN) en Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) over o.m. de vergoedingensystematiek in de basisverzekering en wachttijden in de transgenderzorg;
 • Ieder(In), Rutgers, COC Nederland, TNN, Centrum voor genderdiversiteit, Stichting Transman etc. over hun inzet voor transgender mensen en de verbetering van de positie van deze mensen;
 • Betrokken ministeries en gemeenten;
 • Cliëntenraad VUmc;
 • WPATH, EPATH en andere internationale organisaties die zich bezig houden met transseksualiteit;
 • Zorgverzekeraars over de vergoeding van behandelingen en bejegening van cliënten.